Kontakt

Besøksadresse

Bygdøylund Barnehage
Huk Aveny 55
0287 Oslo

Postadresse

Bygdøylund Barnehage
Huk Aveny 55
0287 Oslo

Telefon

Hovednummer:485 17 066

Styrer

Trine Hagalia
Tlf: 410 35 134
E-post: trine.hagalia@ulna.no